หุ้น ขึ้น – ลง เกิดจากอะไร ?

หลายคนเข้าใจว่าบริษัทที่ดี กิจการที่ทุกคนรู้จักราคาหุ้นจะขึ้น เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง เป็นบริษัทที่ดี หุ้นของบริษัทนั้น ๆ ก็ย่อมขึ้น