รู้หรือไม่ ? อัตราส่วน ROE คืออะไร

รู้หรือไม่ ? อัตราส่วน ROE คืออะไร

ROE หรือ Return on Equity คือ อัตราส่วนทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่ใช้วัดประสิทธิภาพการทำกำไรของบริษัทเมื่อเทียบกับเงินทุนที่มีอยู่ โดย ROE วัดจากกำไรสุทธิที่บริษัททำได้ ต่อ ส่วนผู้ถือหุ้น (equity) ของบริษัท

สูตรการคำนวณ ROE คือ:

สูตร อัตราส่วน ROE คืออะไร
  • กำไรสุทธิ (Net Income) คือกำไรทั้งหมดที่บริษัทได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  • ส่วนผู้ถือหุ้น (Equity) คือ สินทรัพย์ทั้งหมด หักด้วย หนี้สินของบริษัท

ROE ช่วยในการวัดประสิทธิภาพการทำกำไรของบริษัทเมื่อเทียบกับส่วนผู้ถือหุ้น ถ้า ROE มีค่าสูง แสดงว่าบริษัทสามารถใช้ทุนในการทำกำไรได้ดี แต่หาก ROE มีค่าต่ำ อาจแสดงถึงปัญหาในการจัดการหรือใช้ทุนไม่เหมาะสม เเต่กาใช้ ROE เปรียบเทียบบริษัท เราควรเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพราะประเภทของอุตสาหกรรมก็จะส่งผลต่อค่า ROE ด้วย บางอุตสาหกรรม ROE สูงเป็นเรื่องปกติ และ บางอุตสาหกรรม ROE ต่ำก็เป็นเรื่องปกติ เช่นกัน