ทำความรู้จักกับหุ้น AUCT

หุ้น AUCT หรือ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เช่น การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ทำการประมูล การประสานงานกับสถาบันการเงินในการหาแหล่งเงินทุนในการซื้อทรัพย์สินแก่ผู้ประมูล การรับฝากขายทรัพย์สินที่เข้าประมูล แต่ไม่สามารถจบการประมูลได้ เป็นต้น

Highlight ที่น่าสนใจของบริษัท


โดยการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ผ่านมา AUCT ได้ทำ MOU กับ สกต.ขอนแก่น ในโครงการสหกรณ์การประมูล เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเกษตรกร

โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจ (งวด 9 เดือน ปี 2566 )


รายได้งวด 9 เดือนอยู่ที่ 907.76 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • รายได้จากการประมูล 82.09%
  • รายได้ค่าขนย้ายและบริการเสริม 17.39%
  • รายได้อื่น ๆ 0.52%
    มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่ 254.77 ล้านบาท

แผนธุรกิจบริษัท


*ยกระดับบริการและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มช่องทางในการประมูลให้แก่ลูกค้าผ่านบริการออนไลน์ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ลูกค้า
*จัดประมูลสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นและเพิ่มกลุ่มลูกค้าบุคคลเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าของสินทรัพย์นิติบุคคลที่นำมาประมูล
*ทำการตลาดออนไลน์เชิงรุกและเพิ่มกลุ่มลูกค้าประมูลออนไลน์ผ่านระบบ AUCT Live
*หา Partner มาร่วมธุรกิจเพื่อเพิ่มบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งก่อนและหลังการประมูล
*รักษาฐานลูกค้าเดิมและแสวงหาลูกค้าใหม่

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ


1.ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ บริษัทฯ ได้ทำประกันที่ครอบคลุมภัยจากธรรมชาติและอุบัติเหตุ และมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ
2.ความเสี่ยงเรื่องระบบสาธารณูปโภคที่ส่งผลต่อการประมูล บริษัทฯ จัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการหยุดชะงักของระบบการประมูลออนไลน์
3.ความเสี่ยงเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) บริษัทฯ มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

ที่มาข้อมูล : https://lssmedia.setlink.set.or.th/2023/9M/AUCT-9M66-ListedCompanySnapshot-TH.html
รถยนต์มือสอง สภาพสวย ๆ รถบ้านเจ้าของขายเอง สามารถค้นหาที่นี่ : รถบ้านเจ้าของขายเอง.net