นักลงทุนสายพื้นฐาน ( VI ) คือใคร

นักลงทุนสายพื้นฐาน คือคนที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือตลาดทุนโดยใช้กลยุทธ์หรือวิธีการที่มีรากฐานและหลักการพื้นฐานในการทำงานของตลาดทุน ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในหุ้น พันธบัตรหนี้ หุ้นส่วน และสินทรัพย์อื่น ๆ