นักลงทุนหุ้นสายเทคนิค (Technical) เป็นแบบไหน

การลงทุนหุ้นสายเทคนิค (Technical Stock Investing) หมายถึงการใช้วิธีการทางเทคนิคในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุนในหุ้น โดยใช้ข้อมูลทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟหุ้นและตัวชี้วัดทางเทคนิคต่าง ๆ