ค่า PE Ratio ในการลงทุนคืออะไร ?

ค่า PE Ratio หรือ Price-to-Earnings Ratio คือ อัตราส่วนระหว่างราคาหุ้น (Price) กับกำไรต่อหุ้น (Earnings) ซึ่งมีหน่วยเป็นเท่า PE Ratio ถูกใช้เพื่อวัดความคุ้มค่าของหุ้นหรือมูลค่าตลาดของบริษัทเทียบกับกำไรที่บริษัททำได้ต่อหุ้น.