JKN ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ สอบถาม

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) JKN ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
เรื่อง ชี้แจงกรณีกรรมการไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อลงมติขอยื่นคําร้องฟื้นฟูกิจการ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ชี้แจงกรณี
กรรมการไม่ได้รับเชิญให้เช้าประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อลงมติขอยื่นฟื้นฟูกิจการนั้น บริษัทขอเรียนว่า
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 บริษัทไม่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กรรมการเนื่องจากเป็นความจําเป็นเร่งด่วน
ดังมีเหตุจําเป็น ดังจะกล่าวต่อไปนี้

รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่