JKN ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ สอบถาม

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) JKN ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
เรื่อง ชี้แจงกรณีกรรมการไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อลงมติขอยื่นคําร้องฟื้นฟูกิจการ