อัตราส่วน PEG คืออะไร

อัตราส่วน PEG (Price/Earnings to Growth) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้วัดความคุ้มค่าของหุ้นโดยคำนวณจากส่วนประกอบสำคัญสองประการคือ P/E ratio (Price/Earnings ratio) และสัดส่วนการเติบโตของกำไร (Earnings Growth)

การคำนวณ PEG ทำได้ตามสูตร:

  • P/E ratio คือ อัตราส่วนระหว่างราคาหุ้นกับกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price per Earnings per Share). มันบ่งบอกถึงว่าตลาดกำลังจ่ายราคาต่อหนึ่งหน่วยของกำไรในบริษัทนั้นๆ เท่าไร
  • Earnings Growth rate คือ อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการเพิ่มกำไรของบริษัทในอนาคต

PEG ratio ถูกใช้เพื่อประเมินว่าหุ้นมีความคุ้มค่าหรือไม่โดยคำนวณร่วมกับการเติบโตของกำไร ถ้า PEG ratio มีค่าน้อยกว่า 1, มักจะถือว่าหุ้นนั้นมีความคุ้มค่า เนื่องจากราคาหุ้นต่อรายได้สุทธิมีการเติบโตต่ำกว่า P/E ratio แต่ก็มีการเติบโตของกำไรที่มีค่าสูงขึ้น.

ควรระมัดระวังในการใช้ PEG ratio โดยไม่ควรพึ่งพาอย่างเดียว เพราะมีข้อจำกัด เช่น การคำนวณ Earnings Growth rate ที่อาจมีความไม่แน่นอน, การให้ค่า PEG ratio ในบางกรณีอาจทำให้เกิดการทำนายที่ไม่แม่นยำ และไม่ควรพิจารณา PEG ratio โดยเลี่ยงการพิจารณา P/E ratio และ Earnings Growth rate ที่ใช้ในการคำนวณ.