หุ้น คืออะไร (แนะนำมือใหม่)

หุ้น คืออะไร (แนะนำมือใหม่)

หุ้น คือ หนึ่งในตราสารทุน ซึ่งเป็นลักษณะการลงทุนทางการเงินที่นิยมมากในท้องตลาดการเงิน
หุ้น คือ สิทธิในการเป็นเจ้าของบริษัทหนึ่ง ๆ โดยการถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ถ้าบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะสามารถซื้อหรือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หุ้นมาจาก การที่บริษัทจะเปิดขายหุ้นเพื่อรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนภายนอก (IPO) เพื่อนำไปใช้ในการขยายกิจการ การลงทุนในโครงการ หรือในการลงในทุนธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท นักลงทุนที่ซื้อหุ้นจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามสัดส่วนที่มีในบริษัทนั้น ๆ ซึ่งสิทธิ และผลประโยชน์นี้รวมถึงการได้รับ เงินปันผล (dividends) และสิทธิในการลงทะเบียนในประชุมสาขาผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting) เพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงสูง และราคาหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสภาพตลาดและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตลาดทั่วไป