ค่า PE Ratio ในการลงทุนคืออะไร ?

ค่า PE Ratio หรือ Price-to-Earnings Ratio คือ อัตราส่วนระหว่างราคาหุ้น (Price) กับกำไรต่อหุ้น (Earnings) ซึ่งมีหน่วยเป็นเท่า PE Ratio ถูกใช้เพื่อวัดความคุ้มค่าของหุ้นหรือมูลค่าตลาดของบริษัทเทียบกับกำไรที่บริษัททำได้ต่อหุ้น.

สูตรสำหรับคำนวณ PE Ratio คือ:

PE Ratio = ราคาหุ้น (Price per Share) / กำไรต่อหุ้น (Earnings per Share)

PE Ratio มีความสำคัญในการวิเคราะห์หุ้น อย่างไร :

PE Ratio สูง: หมายถึงราคาหุ้นสูงเทียบกับกำไรต่อหุ้น ซึ่งอาจแสดงถึงการลงทุนในหุ้นนั้นมีราคาสูงเมื่อเทียบกับกำไรที่มีการทำได้ นั่นอาจเป็นสัญญาณของตลาดที่ยาวขึ้นหรือความคาดหวังในผลกำไรที่ดีขึ้นในอนาคต

PE Ratio ต่ำ: หมายถึงราคาหุ้นต่ำเทียบกับกำไรต่อหุ้น ซึ่งอาจแสดงถึงการลงทุนในหุ้นนั้นมีราคาถูกเมื่อเทียบกับกำไรที่มีการทำได้ แต่ก็อาจเป็นสัญญาณของตลาดที่ไม่มั่นคงหรือความคาดหวังในผลกำไรที่ไม่ดี

PE Ratio คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าลงทุนของหุ้นในราคาตลาดและผลกำไรที่บริษัททำได้ แต่ควรใช้ร่วมกับข้อมูลและการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการทำธุรกิจของบริษัทและการทำกำไรของบริษัทในอนาคตด้วย